Algemene Reisvoorwaarden

 1. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op eerste aanvraag gratis door NV METS verstrekt.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of een gedeelte daarvan, zijn slechts geldig, indien zij uitdrukkelijk in een schriftelijk, door beide partijen ondertekend stuk zijn vastgesteld.
 3. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op door NV METS aangegane overeenkomsten, of de daaraan voorafgaande onderhandelingen, waaronder mede begrepen de uitgebrachte offertes en acceptaties, tenzij deze algemene voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk door NV METS zijn aanvaard.
 4. In geval van geschil tussen een Engelse en de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse taal bindend zijn.
 5. Onder reizen worden in deze voorwaarden verstaan alle diensten, die door NV METS en of vanwege NV METS door derden worden aangeboden. Zo vallen met name onder het begrip reizen ondermeer de navolgende diensten: de tours en trips, zowel ééndaagse als meerdaagse; reserveren van hotels, pensions, huizen, appartementen en dergelijke; het boeken van vliegreizen; het  boeken van huurauto’s en alle overige diensten die, in welke vorm dan ook, thans en in de toekomst door NV METS of vanwege NV METS door derden worden of zullen worden aangeboden.
 6. Onder reizigers worden in deze voorwaarden verstaan al degenen die de diensten als vermeld onder artikel 2, afnemen van NV METS.
 7. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel namens één of meerdere reizigers, die volgens de opdrachtgever als een groep moeten of kunnen worden aangemerkt, de dienst afneemt.
 8. De opdrachtgever en/of de reiziger is bij acceptatie van de opdracht tot reservering aansprakelijk voor nakoming van alle voor hem/hen uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Ook NV METS is aansprakelijk voor nakoming van alle voor haar uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de nakoming van die verplichtingen in alle redelijkheid niet van NV METS gevorderd kan worden vanwege overmacht, zoals bijvoorbeeld in geval van natuurrampen, politieke onrust, surseance van betaling c.q faillissement van derden die belast zijn met de uitvoering van het reisarrangement, danwel delen daarvan, en andere vormen van overmacht.
 9. De schriftelijke bevestiging van de acceptatie van de opdracht tot reservering door NV METS en een eerste betaling van tenminste 25% van de uit de reisovereenkomst verschuldigde reissom dient voor de opdrachtgever en/of de reiziger als het enig bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst. Deze voorwaarden maken een integraal deel uit van de reisovereenkomst. Het saldo van de reissom dient uiterlijk 30 dagen vóór de dag van vertrek, de dag van vertrek niet meegerekend, aan NV METS te worden voldaan. Indien de opdrachtgever en/of de reiziger in gebreke blijft het saldo tijdig te voldoen kan NV METS de opdracht tot reservering annuleren en de eerste betaling voor zichzelf als schadevergoeding behouden, behoudens het bepaalde onder artikel 13 van deze voorwaarden. Bij betalingen met credit card, pinpas en traveller cheque worden administratiekosten in rekening gebracht.
 10. Het programma van de reis wordt aangegeven in het reisprogramma, zoals dit door NV METS verstrekt is aan de opdrachtgever en/of reiziger, één en ander tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 11. De gepubliceerde reissom geldt voor meerdere personen per kamer, zoals vermeld in de reisovereenkomst. Indien de reiziger voor een één-persoons toeslag (single surcharge) betaald heeft is de accommodatie op basis van één persoon per kamer.
 12. Onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden, behoudt NV METS zich het recht voor de reissom te wijzigen indien de reissom mede bepaald is door prijzen van diensten van één of meerdere derden en die derde(n) zijn/hun prijzen gewijzigd heeft. NV METS zal een dergelijke wijziging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 7 dagen voor vertrek, aan de opdrachtgever en/of reiziger meedelen. De opdrachtgever en/of reiziger heeft alsdan het recht de reis te annuleren, indien de wijziging een verhoging van meer dan 20% van de reissom bedraagt. Reeds betaalde gelden zullen zonder interestvergoeding worden gerestitueerd indien een zodanige annulering door de opdrachtgever en/of reiziger aan NV METS wordt meegedeeld binnen 3 dagen nadat de prijswijziging aan de opdrachtgever en/of reiziger is meegedeeld.
 13. De reiziger is verplicht in het bezit te zijn van alle vereiste documenten inzake visa, immunisaties en vaccinaties, bij vertrek naar Suriname en bij het reizen van Suriname naar overige landen, alsook tijdens alle trips. De duur van de reis wordt vermeld in hele dagen of hele weken, waarbij de dagen van vertrek en aankomst als hele dagen worden aangemerkt.
 14. Voor reizigers wiens opdracht tot reservering elders dan in Suriname heeft plaatsgevonden, wordt hier met vertrek bedoeld het vertrek naar Suriname.
 15. NV METS is niet aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiende uit het nalaten te voldoen aan de verplichting tot inentingen en vaccinaties en de opdrachtgever en reiziger vrijwaren NV METS ter zake.
 16. De opdrachtgever en/of reiziger dient bij de opdracht tot reservering een geldig paspoort en/of een identiteitsbewijs van de reiziger te overleggen.
 17. Uiterlijk 10 dagen voor vertrek, de dag van vertrek niet inbegrepen, kan de opdrachtgever en/of reiziger NV METS schriftelijk vragen wijzigingen in het reisprogramma aan te brengen, mits zulks mogelijk is en tegen betaling van de eventuele meerdere reissom en de daarmee gepaard gaande administratiekosten.
 18. Ingeval van annulering van een reis door de opdrachtgever of reiziger 21 tot 30 dagen voor vertrek, de dag van vertrek niet inbegrepen, zijn annuleringskosten van 25% van de reissom verschuldigd. Bij annulering 14 tot 20 dagen voor vertrek is 50% van de reissom verschuldigd en bij annulering korter dan 14 dagen, de volledige reissom. Bij annulering van tours en reisarrangementen naar het buitenland geldt het volgende: 56 tot 60 dagen voor vertrek, de dag van vertrek niet inbegrepen, zijn annuleringskosten van 25% van de reissom verschuldigd. Bij annulering 46 tot 55 dagen voor vertrek is 50% van de reissom verschuldigd en bij annulering korter dan 45 dagen, de volledige reissom . In gevallen waarbij NV METS gebruik maakt van de diensten van derden t.w. luchtvaartmaatschappijen, cruise lines, tour operators, hotels en transportbedrijven, ten behoeve van de reiziger, kunnen afwijkende      annuleringsvoorwaarden gelden die niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met die van NV METS.
 19. NV METS behoudt zich het recht voor de reisovereenkomst, zonder schadeplichtig te zijn en zonder gerechtelijke tussenkomst, te annuleren: (a) bij een definitieve deelname van minder dan het gepubliceerde/overeengekomen minimum aantal reizigers; (b) in geval van overmacht zoals vermeld in art. 8.
 20. NV METS dient de annulering als bedoeld in artikel 19 sub (a) uiterlijk 7 dagen voor vertrek, de dag van vertrek inbegrepen, aan de opdrachtgever of de reiziger mede te delen. METS dient de annulering als bedoeld in artikel 19 sub (b) zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever en/of de reiziger mee te
 21. NV METS is niet aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit verstrekte foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal betreffende de reis of het reisprogramma.
 22. De opdrachtgever en/of reiziger dient op zijn of haar kosten een geschikte reis- en ongevallenverzekering en annuleringsverzekering af te sluiten.
 23. NV METS kan het reisprogramma wijzigen in geval van culturele of weersomstandigheden of vanwege veiligheidsredenen.
 24. NV METS kan een reiziger, die zich op welke wijze ook ernstig misdraagt, uitsluiten van deelname aan reis of het verder verloop daarvan, zonder schadeplichtig te zijn.
 25. De reiziger kan NV METS niet aansprakelijk stellen voor schade ten gevolge van beperkte communicatie middelen, transportfaciliteiten, medische hulp of het avontuurlijk karakter van de reis. U dient zorg te dragen voor medicamenten/hulpmiddelen voor allergieën of aandoeningen waaraan u lijdt.
 26. In geval de reis per vliegtuig wordt ondernomen is NV METS niet aansprakelijk voor de schade van de reiziger voortvloeiend uit vertragingen van het door derden te bewerkstelligen luchttransport, welke vertragingen voor die derden een overmachtssituatie opleveren. Bij de incheck op het vliegveld en bij de overige grensposten dient u uw paspoort en gezondheidsdocumenten te overleggen en dienen deze te voldoen aan de vereisten van de immigratieautoriteiten. Bij reizen met minderjarigen dient u te voldoen aan de vereiste documentatie van ouderlijk gezag.
 27. In geval van een groepsboeking voor een reis wordt de opdrachtgever geacht de reisvoorwaarden bekend te maken aan alle groepsleden waarbij hij/zij  NV METS vrijwaart van alle schade ter zake.
 28. Colakreek kan afgehuurd worden. Huurders van faciliteiten voor overnachting dienen hiermee rekening te houden.
 29. Vaste in- en uitcheck tijden zijn van toepassing op de accommodatie te Colakreek. Indien men eerder wenst in te checken, en indien mogelijk, kan dit tegen extra betaling.
 30. Op de onderhavige algemene voorwaarden die noch door een werknemer, tussenpersoon of agent van NV METS gewijzigd kunnen worden, is uitsluitend het Surinaams recht van toepassing.
 31. Alleen NV METS kan zich beroepen op het ontbreken van dit formulier.

 

Update Oct 15, 2018
NV METS